Adopcja - inaczej przysposobienie:

1. To proces w wyniku którego powstaje między przysposabiającym,  a przysposabianym taki sam stosunek jak, jak między rodzicami a dziećmi.

2. Przysposobić można tylko osobę małoletnią, dla jej dobra.

Kto może przysposobić dziecko:

1. Przysposobić wspólnie mogą tylko małżonkowie.

2. Musi istnieć odpowiednia różnica wieku miedzy przysposabiającym a przysposabianym.

3. Kadnydaci powinni posiadać :

     a) pełną zdolność do czynności prawnych,

     b) odpowienie kwalifikacje osobiste, które dają przekonanie, że będą w należyty sposób wywiązywały się z obowiązków przysposabianego,

     c) świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny.

 

Jakie dzieci można przysposobić:

Do adopcji przygotowywane są dzieci z uregulowaną sytuacją prawną umożliwiającą przysposobienie :

1. W stosunku, do których rodzice zrzekli się władzy rodzicielskiej,

2. W stosunku do ktorych rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej,

3. Dzieci będące sierotami biologicznymi.

 

Gdzie wcześniej zamieszkują dzieci przygotowywane do adopcji:

1. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych potocznie zwanych domami dziecka,

2. W interwencyjnych ośrodkach praadopcyjnych,

3. W regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych,

4. W rodzinach zastępczych :

    a) spokrewnionych,

    b) zawodowych,

    c) niezawodowych.

5. W rodzinnych domach dziecka.