RODO

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny (dalej WOA) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, działającego w strukturach Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.  Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail iod@mcps.com.pl. Państwa dane będą przetwarzane dla celów udzielania odpowiedzi na pisma, wnioski i skargi oraz archiwizacji. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom, procesorom w związku ze zleconymi przez WOA działaniami realizowanymi w imieniu WOA, kontrahentom i podmiotom współpracującym, Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, Podmiotom kontrolnym i nadzorczym. Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych będzie wynosił 5 lat po zamknięciu roku obrachunkowego, którego dotyczą. Ponadto, informujemy, iż mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, przeniesienia Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. MCPS nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę mcps@mcps.com.pl.

 

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F) Rozporządzenia RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na niezgodnie z prawem przetwarzanie Pani/Pana danych ma Pan/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Pełna informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie www.mcps.com.pl

Polityka prywatności