Radom, listopad 2022r. czynnie świętowaliśmy Światowy Dzień Adopcji

W dniu 9 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Adopcji, nasz oddział w Radomiu miał tego dnia otwarte drzwi dla kandydatów na rodziców adopcyjnych

Radomski ośrodek adopcyjny świętuję światowy dzień adopcji. – Radom, ESKA.pl

8 listopada 2022 r. nasz Oddział w Ostrołęce uczestniczył w  spotkaniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej. Wzięli w nim udział pracownicy PCPR, a także przedstawiciele rodzin zastępczych. Spotkanie dotyczyło  procedury adopcyjnej, a także roli koordynatora, opiekuna zastępczego i prawnego w procedurze. Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń. Mamy nadzieję, że będzie sprzyjało dalszej, owocnej współpracy.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu 26 października 2022 roku zorganizował w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozienicach szkolenie „Prawidłowości w rozwoju psychoseksualnym dziecka oraz wpływ doznanego molestowania seksualnego na jego funkcjonowanie. Opieka nad dzieckiem po doświadczeniu przemocy seksualnej.”

Uczestnikami szkolenia byli koordynatorzy pieczy zastępczej oraz rodziny zastępcze z powiatu kozienickiego. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, zaangażowanie się w pracę warsztatową i wszelkie refleksje dotyczące tego trudnego choć jednocześnie ważnego tematu.

 

Ponad 100 osób uczestniczyło 24 września 2022 roku w PIKNIKU RODZIN ADOPCYJNYCH. Inicjatorem spotkania był Oddział w Radomiu Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego na terenie Szkółki Leśnej „Przejazd” Nadleśnictwa Kozienice.

Piknik był dobrą okazją do wsparcia rodzin oczekujących na adopcję, wymianę informacji na temat rozwoju i wychowania dzieci przez istniejące już rodziny adopcyjne, a także wzmacniania więzi nie tylko pomiędzy rodzinami, ale i pracownikami Ośrodka.

W trakcie spotkania odbyły się zabawy integrujące i aktywizujące dla dzieci,  indywidualne konsultacje rodzin z pedagogiem i psychologiem. Na zakończenie spotkania ogłosiliśmy wyniki wrześniowego konkursu plastycznego dla dzieci „MOJA RODZINA”. Każde dziecko, które przyjechało z pracą plastyczną otrzymało nagrodę za swoją twórczość.

3 września 2022 roku, w  „Zaciszu Ułańskim” w pobliskim Dzbeninie odbyło się spotkanie integracyjne rodzin adopcyjnych objętych procedurą w Oddziale w Ostrołęce. Wzięło w nim udział  84 rodziny.

Każdorazowo celem takiego typu imprezy plenerowej jest integracja rodzin adopcyjnych i przysposobionych dzieci, a także kandydatów, którzy oczekują jeszcze na propozycję dziecka. Rodziny mają okazję podzielić się swoimi doświadczeniami, a także obawami związanymi z rodzicielstwem adopcyjnym, które jak każde niesie ze sobą blaski i cienie. Spotkanie z rodzinami i dziećmi pozwala również pracownikom Ośrodka Adopcyjnego zaobserwować pozytywne zmiany  w rozwoju dzieci. Rodziny mają okazję spotkać się po dłuższej przerwie, podtrzymać lub nawiązać nowe relacje. Nie brakowało wzruszeń, opowieści pełnych dumy ze swoich pociech.

Spotkanie upłynęło w sielskiej, radosnej atmosferze. Sprzyjała temu słoneczna pogoda, a także piękne widoki łąk, pól i lasów oraz możliwość obcowania ze zwierzętami.  Przez całe spotkanie dostępny był grill z rusztem, na którym grillowano produkty przywiezione w koszyczku piknikowym. Dzieci bawiły się pod czujnym okiem rodziców na zabawkach miejscowych, a także grały w piłkę, wymyślone przez siebie gry i zabawy. Na rozłożonych kocach mogły odpocząć, pokolorować oraz pobawić się zabawkami. Jedna z rodzin użyła sformułowania, że ” jest to spotkanie dzieci urodzonych sercem”.  Pociechy szybko i chętnie się ze sobą integrowały, dla nich ważne było spotkanie innych dzieci, które mają podobną historię.

Liczny udział rodzin, a także pozytywne komentarze są dodatkową motywacją do zaplanowania kolejnego spotkanie o takim charakterze.

W dniu 5 września 2022r. w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego Oddziału w Ciechanowie odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące ochrony dzieci i młodzieży przed przemocą seksualną, standardów bezpieczeństwa i procedur reagowania na ujawnienie przemocy.  Swoją wiedzą teoretyczną i wynikającą z praktyki zawodowej, dotyczącą tych zagadnień,  podzieliła się z nami s. Katarzyna Biesiekierska SM- oligofrenopedagogiki, terapeuta wczesnej interwencji, dyrektor w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie. Aktywnymi słuchaczami szkolenia byli koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy socjalni oraz osoby prowadzące zawodowe rodziny zastępcze z powiatów współpracujących z naszym Oddziałem. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział, zaangażowanie się  w dyskusje i wszelkie refleksje dotyczące tego trudnego choć jednocześnie ważnego tematu.

6 czerwca 2022 r. odbyła się robocze spotkanie z naszymi lokalnymi partnerami z zakresu pieczy zastępczej. Spotkanie było owocne. Dziękujemy i liczymy na dalszą dobrą współpracę

 

Dziecko, które trafia do pieczy zastępczej, nie trafia tam z wyboru. Niezależnie od tego, dlaczego przestaje być z biologiczną rodziną, znajduje się w trudnej emocjonalnie sytuacji. A to dopiero początek zmian. O tym, co zrobić, by jak najbardziej chronić dzieci oraz jak wspierać rodziny w systemie pieczy zastępczej, rozmawiano podczas konferencji z ekspertami zajmującymi się na co dzień tym tematem.

–  System pieczy zastępczej jest niezwykle złożony. Od 10 lat jako samorząd województwa również go współtworzymy. Gros pracy spoczywa na samorządach powiatowych. Sprawność systemu zależy również np. od sprawności działań wymiaru sprawiedliwości. Nieoceniona jest w tym wszystkim praca terapeutów, psychologów i asystentów rodziny. Każde z tych ogniw jest niezbędne, ale też każde wie najlepiej, jak jakie są mocne, a jakie słabe strony całego systemy. Takie spotkania są niezwykle potrzebne m.in. po to, by dzielić się spostrzeżeniami, które pozwolą usprawnić system pieczy zastępczej. Bo przecież w tym wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka

– mówił rozpoczynając konferencję wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania instytucji i organizacji realizujących w subregionie radomskim zadania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Spotkanie było zorganizowane przez radomski oddział Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, który jest częścią Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Akademię Handlową Nauk Stosowanych oraz Stowarzyszenie „Słoneczny Dom” w Radomiu.

Celem konferencji była promocja i wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, podkreślenie znaczenia rodziny adopcyjnej i rodzinnej pieczy zastępczej, poszukiwanie możliwości wspierania rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz rodzicielstwa zastępczego.

Intencją organizatorów konferencji była również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną adopcyjną i zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.

W trakcie konferencji omówiono wiele ważnych tematów. Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, MCPS mówiła o ośrodkach adopcyjnych w systemie opieki nad dzieckiem. W trakcie jej wystąpienia został wyjaśniony system organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie oraz przedstawione były sposoby i efekty pracy ośrodka.

Koryna Kucharczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku miała okazję wypowiedzieć się na temat rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie lipskim, w którym funkcjonuje 16 rodzin zastępczych i jeden rodzinny dom dziecka, w których przebywa łącznie 24 dzieci. Dyrektorka placówki w swoim wystąpieniu opisała nie tylko pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ale również plan pomocy dzieciom.

Inna kwestią poruszoną na konferencji były „Mieszkania chronione jako forma wsparcia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej”. Prelekcję wygłosiła Ewa Stysiek, kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Omówiła m.in. podstawę prawną funkcjonowania mieszkań chronionych, a także funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie Radomia.

W trakcie konferencji przedstawiono także tematy: „Zasoby rodziców adopcyjnych a potrzeby dziecka”, „Stowarzyszenie Słoneczny Dom” – miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny, „Asystentura – usługa w systemie wspierania rodzin”, „Rola kuratora ds. rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym”, „Dziecko w pieczy zastępczej” – wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania dziecka i rodziny, „Domy usamodzielnienia – miejsce nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia”, „Podmiotowy wymiar pomocy dziecku osamotnionemu i opuszczonemu w środowisku rodzinnym”

Odbiorcami konferencji byli m.in. pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorzy sądowi, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawiciele samorządów, rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze.

 

 

Za nami KONFERENCJA „W TROSCE O DOBRO DZIECKA” WSPARCIE DZIECKA I JEGO RODZINY W SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ.  W Dniu Dziecka rozmawialiśmy o różnych formach pomocy dzieciom w pieczy zastępczej. Organizatorami konferencji byli: 

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny Oddział w Radomiu

Akademia Handlowa Nauk Stosowanych
Wydział Studiów Strategicznych i Technicznych w Radomiu

Stowarzyszenie Słoneczny Dom w Radomiu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Słoneczny Dom” w Radomiu

Dziękujemy prelegentom i uczestnikom.

Więcej informacji o konferencji  na stronie   https://radioplus.com.pl/radom/63747-w-trosce-o-dobro-dziecka-konferencja-o-pieczy-zastepczej-w-radomiu

04.06. DZIEŃ OTWARTY W WOA! ❤❤❤
Zastanawiasz się czy adopcja jest dla Ciebie? Czy to właściwy moment? Czy procedura jest aż tak trudna? Jakie dzieci są kierowane do adopcji?
Szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące adopcji? Chcesz po prostu wiedzieć więcej?
Zapraszamy 04.06. w godz. 10-14:00 na Dzień Otwarty w naszym Ośrodku w Warszawie i Oddziałach w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach!
Dane kontaktowe do każdego z Ośrodków można znaleźć na naszej stronie internetowej: https://adopcjawarszawa.pl/
Zachęcamy do telefonicznego umówienia się na spotkanie w tym dniu 🙂

Na górę