Siedziba główna i Oddziały

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny z siedzibą Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82 działa w strukturze Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

 

W strukturze organizacyjnej Ośrodka działa również 5 Oddziałów :
– w Ciechanowie przy ul. Orylska 3a
– w Siedlcach przy ul. E. Wiszniewskiego 4
– w Ostrołęce przy ul. Piłsudskiego 38
– w Radomiu przy ul. Mokra 2
– w Płocku przy ul. Kolegialna 19

 

Podstawy prawne działalności Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego

 1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawa z dnia 25 lutego 1964r.
 3. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka.
 4. Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie wzoru zaświadczenia kwalifikacyjnego.
 5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu adopcyjnego oraz wzoru karty dziecka, w tym metryki prowadzenia sprawy.
 6. Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 października 2013r. w sprawie wyznaczenia ośrodka adopcyjnego do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujących na przysposobienie
 7. Regulamin organizacyjny. Regulamin -PLIK DO POBRAN

 

Główne zadania ustawowe ośrodka adopcyjnego:

 1. kwalifikacja dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz sporządzanie dla dziecka zakwalifikowanego do przysposobienia diagnozy psychologicznej i pedagogicznej oraz gromadzenie aktualnych informacji o stanie zdrowia dziecka;
 2. promowanie idei adopcji, w tym poszukiwanie kandydatów do przysposobienia dziecka;
 3. dobór rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 4. udzielanie pomocy w przygotowaniu wniosków o przysposobienie i zgromadzeniu niezbędnych dokumentów;
 5. gromadzenie i aktualizowanie informacji o dzieciach, które mogą być przysposobione;
 6. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych kandydatów do przysposobienia dziecka;
 7. przeprowadzanie analizy sytuacji osobistej, zdrowotnej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej kandydatów do przysposobienia dziecka, zwanej dalej „wywiadem adopcyjnym”;
 8. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 9. wspieranie psychologiczno-pedagogiczne kandydatów do przysposobienia dziecka oraz osób, które przysposobiły dziecko;
 10. organizowanie szkoleń dla kandydatów do przysposobienia dziecka;
 11. wydawanie świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia dziecka, dokonywanie wstępnej oceny kandydatów do przysposobienia dziecka, sporządzanie opinii kwalifikacyjnej o kandydatach do przysposobienia dziecka oraz opinii, o której mowa w art. 586 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
 12. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 13. prowadzenie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego oraz wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń;
 14. zapewnienie pomocy psychologicznej kobietom w ciąży oraz pacjentkom oddziałów ginekologiczno-położniczych, które sygnalizują pozostawienia dziecka bezpośrednio po urodzeniu;
 15. prowadzenie dokumentacji z zakresu wykonywanych zadań.

 

Zadania merytoryczne przypisane do realizacji ośrodkom adopcyjnym realizują w całości wszystkie Oddziały.

Procedurę adopcyjną można podzielić na dwa aspekty :

 1. aspekt dotyczący rodziny
 2. aspekt dotyczący dziecka

W aspekcie dotyczącym rodziny można wyodrębnić trzy główne etapy:

 1. Przygotowawczy, na który składa się m.in.:
  a. diagnoza rodziny (testy psychologiczne, rozmowy, wywiad środowiskowy),
  b. ocena wstępna
  c. szkolenie: cykl 9-10 spotkań najczęściej grupowych, w trakcie których rodzina uczestniczy w wykładach i ćwiczeniach z zakresu m.in. rozwoju dziecka, straty, więzi, zaburzeń, motywacji do adopcji i wielu innych zagadnień (łącznie 35 godzin),
  d. kwalifikacja rodziny
  Okres przygotowania trwa zazwyczaj kilka miesięcy. W tym czasie odbywają się spotkania i rozmowy z kandydatami, oraz biorą oni udział w sesjach szkoleniowych, które odbywają się raz w tygodniu;
 2. Oczekiwania na dziecko – okres od ukończenia etapu przygotowawczego do przedstawienia propozycji dziecka. Okres ten jest trudny do określenia w czasie, gdyż zależy m.in. od oczekiwań rodziny (w odniesieniu do wieku dziecka, stanu zdrowia, liczebności rodzeństwa itp.), liczby dzieci zgłoszonych i zakwalifikowanych do adopcji, liczby rodzin zakwalifikowanych i oczekujących na adopcję dziecka;
 3. Postępowania sądowego – czas od złożenia wniosku do sądu do ostatecznego rozstrzygnięcia w sprawie. Okres ten trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy i zależy całkowicie od decyzji sądu (terminu wyznaczenia sprawy, sporządzenia dodatkowych opinii itp.). W tym okresie rodzina podlega nadzorowi Ośrodka, który sporządza na zlecenie sądu sprawozdania i opinie.

Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny szkoli kandydatów na rodziców adopcyjnych autorskim programem „Bliżej Dziecka” zatwierdzonym przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Decyzją Nr 11/2022/RA  z dnia 17 czerwca 2022 r.

Procedura adopcyjna w odniesieniu do dziecka:

Aby dziecko mogło zostać zakwalifikowane przez ośrodek adopcyjny do adopcji musi na to pozwalać jego sytuacja prawna tzn. rodzice muszą zrzec się swoich praw rodzicielskich, muszą zostać pozbawieni władzy rodzicielskiej lub gdy dziecko jest sierotą biologiczną.

Zgłoszenia dziecka do adopcji mogą dokonać m.in.:

 • organizator rodzinnej pieczy zastępczej,
 • placówka opiekuńczo – wychowawcza, w które przebywa dziecko,
 • regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne lub regionalne ośrodki preadopcyjne,
 • sąd, kurator,
 • podmiot leczniczy,
 • oraz inne instytucje i osoby, które powzięły informacje o dziecku uzasadniające zakwalifikowanie dziecka do przysposobienia.

Kwalifikacja dziecka do adopcji obejmuje:

 1. diagnozę psychologiczną dziecka;
 2. określenie specyfiki potrzeb dziecka w kontekście prawidłowego doboru rodziny;
 3. dokonywaną przez psychologa ocenę stopnia możliwości nawiązania przez dziecko więzi emocjonalnej w nowej rodzinie;
 4. ustalenie sytuacji prawnej rodzeństwa dziecka;
 5. dokonywaną przez psychologa analizę aktualnych więzi dziecka z bliskimi mu osobami;
 6. analizę całościowej sytuacji dziecka w celu zbadania, czy przysposobienie leży w jego najlepszym interesie, dokonywaną na podstawie opinii, o których mowa w art. 139a ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.

Ponadto w poszczególnych Oddziałach realizowane są różnego rodzaju dodatkowe działania m.in.:

 1. Punkt konsultacyjny dla rodziców adopcyjnych;
 2. Grupy wsparcia dla rodziców adopcyjnych;
 3. Klub rodzica oczekującego na dziecko;
 4. Spotkania integracyjne rodzin adopcyjnych;
 5. Program Wspierania Więzi dla dorosłych adoptowanych poszukujących swoich korzeni: rodziców biologicznych, odnalezieniu adoptowanego rodzeństwa czy pomoc i wsparcie podczas spotkań z odnalezioną rodziną;
 6. Warsztaty edukacyjne dla rodzin;
 7. Dni otwarte z udziałem specjalistów;
 8. Spotkania dla lokalnych partnerów.

Na górę