Etapy Postępowania

 

 1. Rozmowa wstępna –  jest, to rozmowa informacyjna z pracownikami Ośrodka/Oddziału, która może się odbyć na terenie Ośrodka/Oddziału lub  online,  w trakcie, której kandydaci mają możliwość przedstawienia  się oraz otrzymania wszystkich wstępnych informacji niezbędnych, aby rozpocząć  dalszą  współpracę.
 2. Złożenie wniosku o dokonanie wstępnej oceny wraz z załącznikami  (wykaz dokumentów) – kandydaci otrzymują z Ośrodka/Oddziału druki do wypełnienia wraz z wykazem dokumentów, które muszą zgromadzić i dołączyć do ww. wniosku. Komplet dokumentów  należy złożyć w  Ośrodku/Oddziale lub przesłać listownie na adres Ośrodka/Oddziału.
 3. Rozpoczęcie współpracy  – wyznaczeni specjaliści Ośrodka/Oddziału podejmują współpracę z kandydatami,  na którą składa się:
  – wywiad z kandydatami w miejscu ich zamieszkania,
  – rozmowa,
  – testy psychologiczne,
  – inne działania w zależności od potrzeb.
 4. Wstępna ocena – Ośrodek/Oddział po zgromadzeniu i sporządzeniu stosownej  dokumentacji  dokonuje wstępnej oceny kandydatów, która uwzględnia:
  – kwalifikacje osobiste,
  – motywację do podjęcia się wychowywania dziecka,
  – wywiad adopcyjny, co upoważnia do rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku wydania negatywnej wstępnej oceny istnieje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 1. Szkolenie  –  przyszli rodzice biorą udział  w szkoleniu autorskim programem Ośrodka „Bliżej dziecka”, które kończy się wydaniem świadectwa.
 2. Kwalifikacja – po szkoleniu Ośrodek/Oddział dokonuje kwalifikacji kandydatów, na okoliczność czego sporządza opinię kwalifikacyjną, która jest ważna 36 miesięcy od daty jej sporządzenia.

W przypadku wydania negatywnej opinii kwalifikacyjnej istnieje możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 1. Okres oczekiwania  – to czas od ukończenia szkolenia do przedstawienia propozycji dziecka. Pierwsze informacje o dziecku przyszli rodzice zawsze otrzymują od pracowników Ośrodka/Oddziału podczas osobistej rozmowy.
 2. Spotkanie z dzieckiem – odbywa się w miejscu pobytu dziecka w obecności przedstawiciela Ośrodka/Oddziału. Kolejne spotkania po wyrażeniu takiej woli przez kandydatów odbywają się  po uprzednim uzgodnieniu z opiekunami dziecka.
 3. Wniosek do sądu – po wyrażeniu pracownikowi Ośrodka/Oddziału oraz opiekunowi prawnemu woli adopcji dziecka, kandydaci składają przy pomocy Ośrodka/Oddziału wniosek do sądu o przysposobienie wraz z kompletem dokumentów.
 4. Okres osobistej styczności –  zanim zostanie orzeczona adopcja  sąd wyznacza tzw. okres preadopcyjny – czyli osobistej styczności, podczas którego przyszli rodzice opiekują się dzieckiem u siebie w domu i pozostają pod nadzorem Ośrodka/Oddziału, który na zlecenie sądu sporządza sprawozdania, bada powstające więzi kandydatów z dzieckiem.
 5. Orzeczenie przez sąd adopcji – po okresie osobistej styczności sąd wyznacza sprawę, na której orzeka adopcję. Po uprawomocnieniu się postanowienia sądu kandydaci staja się rodzicami dziecka.
 6. Wsparcie postadopcyjne – po zakończeniu procedury adopcyjnej rodzice mają zawsze prawo zgłosić się o pomoc i wsparcie do pracowników Ośrodka/Oddziału.

 

Kandydaci na rodziców adopcyjnych zobowiązani są do przedstawienia w Wojewódzkim Ośrodku Adopcyjnym następujących dokumentów:

 • wniosek o dokonanie wstępnej oceny,
 • życiorysy,
 • odpis zupełny aktu małżeństwa, a w przypadku osoby niepozostającej w  związku małżeńskim –  odpis zupełny aktu urodzenia,
 • zdjęcie,
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierające dane o stanie zdrowia  niezbędne do stwierdzenia, że dana osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem,
 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów lub

– oświadczenia o wykonywaniu działalności gospodarczej,

– oświadczenie o przychodowości gospodarstwa rolnego,

– kopię decyzji ustalającej prawo do emerytury lub renty (w przypadku

osób  pobierających emeryturę lub rentę ze wskazaniem wysokości

osiąganych z tych tytułów dochodów),

 • odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzające stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa ze zgłoszonym do przysposobienia dzieckiem – o ile taki stosunek istnieje;
 • oświadczenia dotyczące pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej,
 • dobrowolnie przedłożone referencje,
 • sentencja rozwodu – w przypadku kolejnego małżeństwa.

Ośrodek ma też obowiązek pozyskania informacji z Krajowego Rejestru Przestępców na tle seksualnym  z dostępem ograniczonym.

Zgodnie z art. 161.2 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ośrodek adopcyjny przetwarza następujące dane dotyczące kandydatów do przysposobienia dziecka:

 1. imię i nazwisko;
 2. obywatelstwo;
 3. adres miejsca zamieszkania i zwykłego pobytu;
 4. data urodzenia;
 5. numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 6. stan cywilny;
 7. pozbawienie, zawieszenie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 8. wykształcenie;
 9. zawód;
 10. miejsce pracy;
 11. warunki mieszkaniowe;
 12. źródła i wysokość dochodu;
 13. dane o stanie zdrowia niezbędne do stwierdzenia, że osoba może sprawować właściwą opiekę nad dzieckiem, wynikające z zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 14. informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 15. figurowanie albo niefigurowanie w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym;
 16. dzieci pozostające na utrzymaniu, w tym pod władzą rodzicielską, wraz z danymi o ich wieku, stanie zdrowia i rozwoju – w celu doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 17. wyznanie i pochodzenie etniczne – w celu doboru rodziny przysposabiającej właściwej ze względu na potrzeby dziecka;
 18. dobrowolnie przedłożone przez kandydata referencje;
 19. stosunek pokrewieństwa lub powinowactwa ze zgłoszonymi do przysposobienia dziećmi;
 20. numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
 21. inne informacje wynikające z przeprowadzonego wywiadu adopcyjnego.

Na górę