Wykaz dokumentów

Kandydaci na rodziców adopcyjnych zobowiązani są do przedstawienia Wojewódzkiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu następujących dokumentów:

  • wniosek (prośba) rodziny skierowana do Ośrodka/Oddziału określająca cel współpracy,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • zaświadczenia o zarobkach lub oświadczenie o stanie majątkowym, źródłach dochodu,
  • opinia z miejsca pracy, tylko w przypadku wykonywania pracy związanej z dziećmi,
  • życiorys – opis swojego życia, ważnych informacji związanych z nauką, rodziną, historię małżeństwa,
  • zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia (w przypadku medycznych przyczyn nie posiadania biologicznego dziecka prosimy o dołączenie potwierdzającego zaświadczenia od lekarza specjalisty)
  • zaświadczenie od lekarza psychiatry dotyczące stanu zdrowia i braku przeciwwskazań do adopcji lub pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • zaświadczenie z poradni przeciwalkoholowej,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Sądowego.

Na górę