RADOM- WRZESIEŃ 2017 ROKU – Seminarium

28 września 2017 roku uczestniczyłyśmy w Seminarium „DZIECI MAJĄ SWOJE PRAWA”. Na spotkanie zaproszeni zostali pracownicy socjalni, pedagodzy, psycholodzy, policjanci, koordynatorzy pieczy zastępczej, pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjnych z subregionu radomskiego.

Podczas seminarium poruszone zostały następujące obszary:

– przestrzeganie prawa do godności, szacunku;

– przestrzeganie prawa dzieci do wychowania w szczęśliwej rodzinie;

– przestrzeganie prawa do zapewnienia opieki zastępczej – w rodzinach zastępczych, adopcyjnych, rodzinnych domach dziecka;

– przestrzeganie prawa do ochrony życia i zdrowia;

– przestrzeganie praw dziecka niepełnosprawnego oraz z różnymi dysfunkcjami w rozwoju;

– samorząd, organizacje, instytucje wobec sytuacji dziecka – programy wsparcia dla rodzin.

Przedstawiciel naszego oddziału Pani Beata Kuta- pedagog, przedstawiała prezentacje nt. „Prawo dziecka do rodziny”.


Na górę