„W trosce o dobro dziecka” – konferencja na temat wsparcia dziecka i jego rodziny w systemie pieczy zastępczej

Dziecko, które trafia do pieczy zastępczej, nie trafia tam z wyboru. Niezależnie od tego, dlaczego przestaje być z biologiczną rodziną, znajduje się w trudnej emocjonalnie sytuacji. A to dopiero początek zmian. O tym, co zrobić, by jak najbardziej chronić dzieci oraz jak wspierać rodziny w systemie pieczy zastępczej, rozmawiano podczas konferencji z ekspertami zajmującymi się na co dzień tym tematem.

–  System pieczy zastępczej jest niezwykle złożony. Od 10 lat jako samorząd województwa również go współtworzymy. Gros pracy spoczywa na samorządach powiatowych. Sprawność systemu zależy również np. od sprawności działań wymiaru sprawiedliwości. Nieoceniona jest w tym wszystkim praca terapeutów, psychologów i asystentów rodziny. Każde z tych ogniw jest niezbędne, ale też każde wie najlepiej, jak jakie są mocne, a jakie słabe strony całego systemy. Takie spotkania są niezwykle potrzebne m.in. po to, by dzielić się spostrzeżeniami, które pozwolą usprawnić system pieczy zastępczej. Bo przecież w tym wszystkim najważniejsze jest dobro dziecka

– mówił rozpoczynając konferencję wicemarszałek Rafał Rajkowski.

Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie dziesięciu lat funkcjonowania instytucji i organizacji realizujących w subregionie radomskim zadania Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Spotkanie było zorganizowane przez radomski oddział Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, który jest częścią Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Akademię Handlową Nauk Stosowanych oraz Stowarzyszenie „Słoneczny Dom” w Radomiu.

Celem konferencji była promocja i wspieranie rodzicielstwa adopcyjnego i zastępczego, podkreślenie znaczenia rodziny adopcyjnej i rodzinnej pieczy zastępczej, poszukiwanie możliwości wspierania rodzin adopcyjnych i zastępczych oraz rodzicielstwa zastępczego.

Intencją organizatorów konferencji była również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną adopcyjną i zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą.

W trakcie konferencji omówiono wiele ważnych tematów. Bożena Sawicka, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, MCPS mówiła o ośrodkach adopcyjnych w systemie opieki nad dzieckiem. W trakcie jej wystąpienia został wyjaśniony system organizacji Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie oraz przedstawione były sposoby i efekty pracy ośrodka.

Koryna Kucharczyk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipsku miała okazję wypowiedzieć się na temat rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie lipskim, w którym funkcjonuje 16 rodzin zastępczych i jeden rodzinny dom dziecka, w których przebywa łącznie 24 dzieci. Dyrektorka placówki w swoim wystąpieniu opisała nie tylko pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, ale również plan pomocy dzieciom.

Inna kwestią poruszoną na konferencji były „Mieszkania chronione jako forma wsparcia usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej”. Prelekcję wygłosiła Ewa Stysiek, kierownik Działu Pieczy Zastępczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu. Omówiła m.in. podstawę prawną funkcjonowania mieszkań chronionych, a także funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie Radomia.

W trakcie konferencji przedstawiono także tematy: „Zasoby rodziców adopcyjnych a potrzeby dziecka”, „Stowarzyszenie Słoneczny Dom” – miejscem wsparcia dla dziecka i rodziny, „Asystentura – usługa w systemie wspierania rodzin”, „Rola kuratora ds. rodzinnych i nieletnich w Sądownictwie Rodzinnym”, „Dziecko w pieczy zastępczej” – wieloaspektowe wsparcie funkcjonowania dziecka i rodziny, „Domy usamodzielnienia – miejsce nauki samodzielności, odpowiedzialności, kształtowania własnej tożsamości oraz przygotowania do dorosłego życia”, „Podmiotowy wymiar pomocy dziecku osamotnionemu i opuszczonemu w środowisku rodzinnym”

Odbiorcami konferencji byli m.in. pracownicy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków adopcyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, kuratorzy sądowi, pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi i rodziną, przedstawiciele samorządów, rodzice adopcyjni, rodzice zastępczy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, wolontariusze.

 

 

Na górę